STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse​

Empata tilbyder et treårigt ungdomsuddannelsesforløb for unge, der ikke kan gennemføre de ordinære ungdomsuddannelser med de støttemuligheder, man har der.

​Målgruppen er unge med særlige behov mellem 16 og 25 år

​Empatas tilbud indeholder afdækning af kompetencer, en almendannende del, en specifik del, praktik, bo-træning og vejledning.

På Empata har vi mange års erfaring i at undervise unge med særlige behov inden for de områder, der er centrale i ungdomsuddannelsen:

​1. Personlig udvikling rettet mod aktiv deltagelse i samfundslivet.

​2. Lære at indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv.

​3. Fremme kompetencer til brug i uddannelses- og beskæftigelsessituationer.

​​Underviserne

​Underviserne på Empata er højt kvalificerede med mange års erfaring i at undervise unge med særlige behov. Relevante undervisere har særlige kompetencer i forhold til æstetisk virksomhed

​Uddannelsesplanen

​UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) udarbejder sammen med den unge og evt. forældrene en individuel uddannelsesplan, der indeholder en oversigt over de aktiviteter, som den unge skal tilbydes under uddannelsen.

​Undervisningen

Med afsæt i uddannelsesplanen tilrettelægges et individuelt undervisningsforløb på Empata, som:

​1. Støtter udviklingen af elevens interesser, evner og særlige færdigheder.

​2. Styrker social og personlig udvikling.

​3. Sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet.

​Afdækningsforløb

Vi afdækker elevens potentialer, kompetencer, hukommelse, opmærksomhed, arbejdsstrategier m.m. Afdækningen strækker sig over 12 uger og danner udgangspunkt for den individuelt tilrettelagte undervisning.

​Den almendannende del:

Undervisningen styrker social og personlig udvikling. Her kan undervisningen f.eks. omhandle:

​1. Omgangsformer

​2. Konflikthåndtering

​3. Seksualvejledning

​4. Fritidsliv

​5. Kærlighed/venskaber m.m.

6. Voksenidentitet

​7. Kulturforståelse

​Den specifikke del:

Undervisningen støtter udviklingen af de studerendes interesser, evner og faglige kvalifikationer indenfor f.eks.:

​1. Æstetiske fag

​2. Samfundsfag

​3. Dansk

4. Engelsk

​5. Tysk

6. Japansk

​7. Matematik

8. IT

​Såfremt det ønskes kan Empata føre eleven op til FSA (Folkeskolens Afgangsprøve)

Praktikdelen

Praktikdelen sigter mod kvalifikationer og kompetenceafklaring med relevans for arbejdsmarkedet samt for personlig udvikling. Det er ligeledes hensigten med praktikdelen at finde et sted på arbejdsmarkedet, hvor den unge efter færdiggørelsen af sit stu-forløb vedblivende kan have en tilknytning til arbejdsmarkedet.

​ADL (almen daglig livsførelse)

​I ADL undervises i de kompetencer, der er nødvendige for at kunne bo i egen bolig.

​1. Rengøring og hygiejne

​2. Økonomi

​3. Transport

​4. Madlavning og indkøb

​5. Forskellige bo-former

​6. Førstehjælp

​7. Læge og tandlæge

​Vejledning

Vejledning og rådgivning er en integreret del af undervisningen. Rådgivning og vejledning handler dels om den konkrete undervisning, men også om at forberede eleverne på senere mål som arbejde og andre aktiviteter.

​Kompetencebevis

Ved afslutningen af stu-forløbet udfærdiges et kompetencebevis, som er en dokumentation af, hvad eleven har beskæftiget sig med, og hvilke forløb, eleven har været igennem samt en vurdering af den unges opfyldelse af målene for undervisningen. Kompetencebeviset beskriver desuden, hvordan den studerendes arbejdsstrategier kan benyttes i praksis.

​Evaluering

Den studerendes udbytte af undervisningen i forhold til de opstillede mål og delmål evalueres løbende i samarbejde med den studerende og vejlederen.

​Skolekultur/ Arbejdspladskultur

Empata bygger på en kultur, som ligner den, man finder I en mindre innovativ virksomhed. Hver elev har sin faste arbejdsplads og man omgås som kollegaer, hvilket indebærer visse formelle omgangsformer såsom at hilse om morgenen og orientere andre, hvis man forlader skolen. Det betyder også, at man er klar over, hvori ens arbejdsopgaver består.​​

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​