STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse​

Empata tilbyder en 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre de ordinære ungdomsuddannelser med de støttemuligheder, man har der.

​Målgruppen er unge med særlige behov mellem 16 og 25 år

​Empatas tilbud indeholder afdækning af kompetencer, en almendannende del, en specifik del, praktik, bo-træning og vejledning.

På Empata har vi mange års erfaring i at undervise unge med særlige behov inden for de områder, der er centrale i ungdomsuddannelsen:

 • ​Personlig udvikling rettet mod aktiv deltagelse i samfundslivet.​
 • Social udvikling rettet mod at indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv.
 • ​Faglig udvikling for bl.a. at fremme kompetencer til brug i uddannelses- og beskæftigelsessituationer.

​​Underviserne

​Underviserne på Empata er højt kvalificerede med mange års erfaring i at undervise unge med særlige behov. Relevante undervisere har særlige kompetencer i forhold til æstetisk virksomhed.

Alle undervisere har gennemgået Empatas interne uddannelse.

​Uddannelsesplanen

​UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) udarbejder sammen med den unge og evt. forældrene en individuel uddannelsesplan, der indeholder en oversigt over de aktiviteter, som den unge skal tilbydes under uddannelsen.

​Undervisningen

Med afsæt i uddannelsesplanen tilrettelægges et individuelt undervisningsforløb på Empata, som:

 • ​Støtter udviklingen af elevens interesser, evner og særlige færdigheder.
 • ​Styrker social og personlig udvikling.
 • ​Sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet.

Undervisningen er værkstedsbaseret. Eleverne arbejder med deres egne projekter under vejledning enten i hold eller individuelt. Værkstedsundervisningen foregår i moduler af 1,5 - 2 timers varighed, et modul om formiddagen og et modul om eftermiddagen. Eleven tilrettelægger sammen med sin tovholder et skema, der er meningsfuldt. Der er to skemaperioder om året men mulighed for skift undervejs.

​Afklaringsforløb

Vi afdækker elevens potentialer, kompetencer, hukommelse, opmærksomhed, arbejdsstrategier m.m. Afklaringen strækker sig over 12 uger og danner udgangspunkt for den individuelt tilrettelagte undervisning.

​Den almendannende del:

Undervisningen styrker social og personlig udvikling. Her kan undervisningen f.eks. omhandle:

​Omgangsformer

​Konflikthåndtering

​Fritidsliv

​Kærlighed/venskaber m.m.

Voksenidentitet

​Kulturforståelse

Kendskab til samfundets væsentligste institutioner og opbygning

​Den specifikke del:

Undervisningen støtter udviklingen af de studerendes interesser, evner og faglige kvalifikationer indenfor:

Musik og lyd

Visuelle udtryk

Tekstilarbejde

Makerspace (Dronedesign, 3D-print m.m.)

Skolefag og japansk

Krop og ernæring

Praktik

Uddannelsen indeholder praktikforløb, der sigter mod at give eleven indblik i arbejdsmarkedet og afklare eleven i forhold til fremtidig beskæftigelse. Praktikforløbene tilrettelægges sammen med eleven i forhold til omfang og varighed.

​ADL (almen daglig livsførelse)

​I ADL undervises i de kompetencer, der er nødvendige for at kunne bo i egen bolig.

 • ​Indkøb og madlavning
 • ​Rengøring og hygiejne
 • ​​Økonomi
 • ​Transport
 • ​NemID og digitale færdigheder

​Vejledning

Vejledning og rådgivning er en integreret del af undervisningen. Rådgivning og vejledning handler dels om den konkrete undervisning dels om om at forberede eleverne på senere mål som arbejde og andre aktiviteter.

​Kompetencebevis

Ved afslutningen af den særligt tilrettelagte uddannelse udfærdiges et kompetencebevis, som er en dokumentation af, hvad eleven har beskæftiget sig med, og hvilke forløb, eleven har været igennem, samt en vurdering af den unges opfyldelse af målene for undervisningen. 

​Evaluering

Elevens udbytte af undervisningen i forhold til de opstillede mål og delmål evalueres løbende i samarbejde med den studerende og vejlederen.

​Skolekultur/ Arbejdspladskultur

Empatas kultur bygger på værkstederne og ligner på den måde mere en lille virksomhed end en skole. Alle har valgt at være netop på Empata, og alle har en interesse, som de arbejder med på værkstederne. Det betyder, at man omgås ligesom kollegaer med respekt for hinandens arbejde og arbejdsform.

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​